Regulamin

Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży detalicznej dla umów zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, w drodze korespodencji, podczas rozmowy telefonicznej oraz w ramach innych obsługiwanych kanałów sprzedaży internetowej, prowadzonej przez HOME & GARDEN Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Ceramicznej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000762558, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 764-269-61-71 i numer identyfikacyjny REGON 382-033-064.

Dla warunków sprzedaży detalicznej w sklepie stacjonarnym oraz sprzedaży hurtowej, zastosowanie mają inne dokumenty.

Oferta

Oferowane produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że z oferty wynika inaczej (np. produkt jest drugiego gatunku, pochodzi z ekspozycji lub był krótkotrwale używany).

Produkt z oferty może być objęty gwarancją w zakresie pełnym lub ograniczonym. Okres jej obowiązywania znajduje się w treści oferty, a szczegółowe zasady w treści karty gwarancyjnej.

Data dostępności produktu w ofercie jest szacowana i może ulec zmianie.

Cena produktu w ofercie jest wyrażona w złotych polskich, zawiera podatek VAT i nie obejmuje kosztu przesyłki. Na cenę produktu mogą mieć wpływ działania marketingowe.

Zdjęcia produktu w ofercie przedstawiają jego faktyczny wygląd. W zależności od jakości ekranu i jego ustawień, kolorystyka zdjęć, a w szczególności intensywność kolorów i odcień, mogą różnić się od tych rzeczywistych.

Zamówienie

Zamówienie jest formą umowy zawieranej w języku polskim między Sprzedającym a Kupującym.

Kupującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w dniu składania zamówienia, zapozna się z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Złożenie zamówienia nie gwarantuje rezerwacji wybranych produktów - dopiero podjęcie realizacji zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem ich dostępności.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia, jako właściwe do dowodu zakupu.

Realizacja

Zamówienie jest ważne przez 10 dni. Jeśli w tym czasie konieczny do realizacji zamówienia kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, płatność pozostanie nieuregulowana lub nie nastąpi odbiór osobisty, to zamówienie zostanie anulowane.

Czas realizacji zamówienia, w tym jego doręczenia, wynosi do 10 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że z oferty wynika inaczej (np. produkt ma określoną datę dostępności, jest robiony na zamówienie).

W każdej chwili zamówienie może zostać anulowane przez Kupującego lub Sprzedającego. Z tego tytułu nie zostaną naliczone Kupującemu żadne koszty.

Płatność

Udostępniane sposoby płatności za zamówienie to: przelew bankowy, płatność online, raty, gotówka przy odbiorze. Wymienione sposoby płatności realizowane są przez dostawców zewnętrznych.

Płatność za zamówienie regulowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.

Dozwolona jest zmiana sposobu płatności w zamówieniu na przelew bankowy lub gotówkę przy odbiorze. W innych przypadkach wymagane jest ponowne złożenie zamówienia.

Sposób płatności gotówką przy odbiorze za zamówienie doręczane przesyłką jest usługą płatną, a jej koszt doliczany jest jednorazowo do kosztu przesyłki.

Możliwe jest odroczenie płatności za zamówienie jednostkom budżetowym.

Doręczenie

Udostępniane sposoby doręczenia zamówienia to: przesyłka, odbiór osobisty. Przesyłka realizowana jest przez firmy kurierskie.

Doręczenie zamówienia odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego.

Dozwolona jest zmiana sposobu doręczenia zamówienia na inny, dowolny z udostępnianych.

Sposób doręczenia zamówienia przesyłką jest usługą płatną, a jej koszt naliczany jest jako koszt przesyłki.

Sposób doręczenia zamówienia odbiorem osobistym jest usługą bezpłatną.

Zwrot

Zwrot produktu możliwy jest w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) i polega na odstąpieniu od zawartej umowy w terminie do 14 dni liczonych od dnia jego doręczenia. Czynność ta sprawia, że umowa uważana jest za niezawartą.

Dokonanie zwrotu produktu wymaga od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy korzystając z formularza Sprzedającego lub w każdej innej, dopuszczalnej, ale najlepiej trwałej formie.

Zwracany produkt należy odesłać niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od zawartej umowy.

Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego produktu ponosi Kupujący. Jeśli Kupujący wybrał inny sposób doręczenia produktu niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu, będące wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Reklamacja

Reklamacja produktu możliwa jest z tytułu rękojmi lub ze względu gwarancji, w ramach czego Kupujący może żądać wobec Sprzedającego obniżenia ceny produktu, jego nieodpłatnej naprawy, wymiany na nowy lub odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedający wyłącza rękojmię za wady fizyczne i prawne rzeczy wobec Kupującego niebędącego konsumentem zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1145).

Złożenie reklamacji produktu wymaga od Kupującego zgłoszenia korzystając z formularza Sprzedającego lub w każdej innej, dopuszczalnej, ale najlepiej trwałej formie.

Niezbędnymi informacjami w zgłoszeniu do złożenia reklamacji są dane Kupującego (m.in. imię i nazwisko, nazwa organizacji, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), dowód zakupu (np. numer zamówienia, sygnatura paragonu lub faktury), szczegółowy opis problemu wraz z datą jego wystąpienia i żądanie wobec Sprzedającego. Jeżeli otrzymane w zgłoszeniu informacje nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, to Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt do Sprzedającego na jego koszt. Jeśli z pewnych względów dostarczenie produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić go Sprzedającemu w miejscu, w którym się znajduje.

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji produktu niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia jej złożenia z zastrzeżeniem otrzymania niezbędnych informacji. Brak ustosunkowania się Sprzedającego we wspomnianym terminie oznacza, że reklamacja produktu uważana jest za uzasadnioną.

Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. przez platformę internetowego rozstrzygania sporów opracowaną przez Komisję Europejską,
  2. za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe

Fragmenty niniejszego dokumentu znajdują się w informacjach prezentowanych przy ofertach dostępnych w obsługiwanych kanałach sprzedaży internetowej.

Informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w innym dokumencie, zatytułowanym "Polityka prywatności".

Zmiany w niniejszym dokumencie stosowane są dla zamówień złożonych nie wcześniej niż w dniu ich wprowadzenia i w żaden sposób nie naruszają praw nabytych przez Kupującego przed dniem wejścia modyfikacji w życie. W związku z tym, nowa wersja dokumentu nie wymaga zapowiedzi.

Wersja z dnia 1 lipca 2019 roku.

Pobierz jako PDF